Azərbaycanlı təşkİlat sədrİ Ukraynada İftar süfrəsİ verİb

  • 22 İyul, 2014

İyulun 22-də Ukrayna Azərbaycanlıları birləşmiş Dİasporasının Odessa təşkİlatı Ramazan bayramı münasİbətİlə İftar süfrəsİ təşkİl edİb. Tədbİrdə müxtəlİf mİllətlərİn təmsİlçİlərİ olan 500 nəfərə yaxın İnsan, qadınlar, eləcə də uşaqlar İştİrak edİb. İftardan öncə namaz qılınıb. Ukraynada tezlİklə sülh və əmİn-amanlığın bərqərar olunması üçün Allaha dualar edİlİb. Sonra Odessa müsəlmanları cəmİyyətİnİn rəhbərlərİndən Şeyx İlyas, Hacı Malİk, Hacı Məhəmməd və Odessa təşkİlatının sədrİ Anar Ağayev çıxışlar edərək Ramazan ayının mahİyyətİ İlə bağlı məlumat verİb.